Vrienden van de Wijenburg
   
  Home > Over de vrienden > Transcripties Hernen > Transcriptie G.  
  Transcriptie G.  
 

Transcriptie G.

Hernieuwde magescheid tussen Josina van de Bongard en haar twee minderjarige dochters Maria en Joachima. 1606.

Transcriptie G, pagina 1

Alsoe bij den accorde ende maegeschaeijt in date den 22e martij

anno 1605 opgericht tuschen jouffer Josijna van(den) Bongart weduwe

van Wijhe ende Bronckhorst ter eenre, ende d'mombarheeren van

joufferen Maria ende Joachima van Wijhe ter andere zijden, onder

anderen is gestipuleert dat jouffer Josijna voorn(oempt) van het suijver

der semtlicke goederen ende incomsten des huijses Hernen genieten

sal een gerechte derdepart ende dat haer E(dele) vrij sal staen

't selve derdepart bij assignatie te ontfangen en(de) prouffiteren

op die bouwingen vande Louffart ende daer Loiff Willemssen op

woent, ende dat haer E(dele) oock bij denselven maegescheijde wordt

gepermitteert d'selve twee bouwinge te moegen beswaeren

met d'hoofftsomme van vijff duijsent gulden. Soe ist dat die

voirsc(reven) jouffer Josijna ende d'mombarheeren ten averstaen van

joncheren Reijnhart van Aeswijn heere tot Braeckel en(de) Sterkenburch,

Johan vanVoorst mitsgaeders Johan vanden Bongart, denselven

maegescheijde in d'voirsc(reven) twee poincten alterende veraccordeert

ende avercomen sijn als dat die voirsc(reven) jouffer Josijna in

plaetse van 't derdepart van 't suijver innecomen der semptlicker

guederen des huijses Hernen ende in plaetse van(den) voirsc(reven) vijff

duijsent gulden, genieten sal d'hooftsom(m)e van vier duijsent gulden

eens, suijver ende vrij van alle schulden, lasten ende ongelden.

Van welcke vier duijsent gulden haer E(dele) renthe genieten sal naer

advenant van ses tot hondert, bedraegende jaerlicx ter som(m)e van

twee hondert ende vertich gulden, welcke jaerlicxe renthen haer

(E(dele) bij assignatie sal ontfangen ende prouffiteren op die bouwingen

vanden Louffaert ende daer Loiff Willemsse nu ter tijt op woent.

Te weten op ijeder bouwinge die gerechte helffte van(de) voirsc(reven) som(m)e

als hondert ende twintig gulden jaerlicx, tot verseeckering en(de)

vesternisse van hoedaenige twee hondert veertig gulden jaerlicxe renthe

als voirsc(reven). Die mombarheeren van Joufferen Maria en(de) Joachima

van Wijhe ten prouffijt van jouffer Josijna van(den) Bongart, tot

eenen vasten stedigen onderpandt ende hijpotheque gestelt hebben

ende stellen mitz dijen die bavengenoemde twee bouwingen gen(an)t

den Louffaert, ende die gheene daer Loiff Willemsse nu ter tijt

op woent, te weeten, op elcker hoff die rechten helffte om uuijt

dieselve twee bouwingen jaerlicx opten eersten dach meij t......ren?

ende te bueren die voirsc(reven) twee hondert ende veertig gulden, als van

ijeder bouwhoff die gerechten helffte , uuijt cracht van dijen

tegenwardige magescheijt en(de) in aller manieren off d'selve renthe ten

lantrechte uuijtgegaen ende inder beste manier gevestiget ware.

Transcriptie G, pagina 2

Ende sal d'voirsc(reven) Josijna vanden Bongart van die eerste reijse

alsmen schrijven sal sestienhomdert ende acht den eersten maij, dese

soe voirt van twee hondert en(de) vertich gulden heffen ende bueren en(de)

bis ter tijt dat haer Ed(ele) haer soe off derselver erven des twee hondert en(de)

vertig gulden jaerlicx sullen aefgelost sijn met die hoofftsommen

van vier duijsent gulden eens, te weeten telckens twee duijsent gulden.
Ende sal haer Ed(ele) oock vrij staen inne d'selve twee bouwingen

met d'voirsc(reven) hofftsomme van vier duijsent gulden, te weeten ijeder

van dijen met twee duijsent gulden te moeten beswaeren welverstaende

indijen haer Ed(ele) dese bouwinge met ennige hooftsomme dinen? te be-

swaeren dat den interesse van dijen haer Ed(ele) voirsc(reven) jaerlicxe

renthe sal werden gecort. Is oock voorts geconditionneert dat de voorn(oempte)

jouffer Josijna sal genieten d'pachten vande voirsc(reven) twee bouwhaeven

tot meij XVI (hondert) ende soeven incluis. Ende ten eijnde voorn(oempte)

jouffer Josijna d'voirsc(reven) jaerlicxe renthe ende hooftsomme vrij ende

sonder enige lasten mach prouffiteren ende genieten, soe hebben de voorn(oempte)

mombarheren belooft, ende belooven bij desen, d'voor(noempte) jouffer

Josijna te vrijen en(de) schaedeloos te houden van allen lasten en(de)

schulden des boedels Hernen. Des de voorn(oempte) jouffer Josijna verclaert

den staet ende inventaris vande goederen ende lasten derselven

boedels bijde voorn(oempte) jouffer Josijna beteijckent en(de) de mombarheeren voorn(oempt)

op huijden overgelevert nae haer beste weetenschap oprecht ende

deuchdelick te wesen ende van egeen meerder schulden als inden inventaris

sijn gespecificeert, kennisse te hebben ende oft gebuerden dat daer

eenige lasten quaemen op te rijsen (daer van d'voorn(oempte) jouffer Josijna

bij vroemicheijt verclaert nijet te weten) sal d'voorn(oempte) jouffer

Josijna dijen nijettegenstaende al even wel die voirsc(reven) twee hondert

vertich gulden jaerlicx renthe uuijt onderpanden als baven gestelt

sonder weijgeringe indacht bespieringen ofte cortinge, ten vollen

heffen ende genieten, mits welcke die voorn(oempte) jouffer Josijna ten

behoeve van haere twee dochteren voirn(oempt) bij desen renuncieert van

alsulcke acht duijsent gulden, als haer Ed(ele) uuijt den boedel

van Nijenrode nae dode haeres groutmoeders soude compe-

teren, welverstaende dat voorn(oempte) jouffer Josijna bij desen

wordt ontslaegen gefrijet ende ontlast vande opgenomen

penningen gementionneert inden renversaele bij haerv Ed(ele) ten

behoeve van joncker Berndt vanden Bongart heer tot Nijenrode

gepasseert, welcke penningen tot vervallinge vande lasten

Transcriptie G, pagina 3

vanden huijsse Hernen opgecaemen sijn ende zijn Ed(ele) strecken sullen

in minderinge vande selve acht duijsent gulden. Ende is voirts

tusschen parijen respective overcommen, dat 't voirsc(reven) maegeschaeijt

in alle zijne vorder puncten in desen nijet expreckelick gealte-

reert sal blijven in zijne volle cracht ende van weerden,

beloovende anhouden van alle 't selve in alles nae te comen ende

te achtervolgen. Des in getuijchnisse der waerheijt, hebben d'voorn(oempte)

jouffer Josijna ende d'mombarheeren beneffens die raetzfrunden

desen met eijgenen handen onderteijckent binnen Arnhem den

IXen septembris anno sestienhondert ende ses.

(Eigenhandige handtekeningen van)

Josijna vanden Bongardt weduwe van Bronchorst

Otto? van Weijhe, Bernardt vanden Bongart

Johan van Voerst, Reinhardt van Aesswijn

J. vanden Bongart

1606

Voorblad

Magescheijt tussen vrouwe

Josijna van den Bongaerdt

ende haere E(dele) twee dochteren.
 
     
  lijn